top of page
תקנון וטופס הסכמה - משתתפים מטפלים "מבצע הקשב"

"מבצע הקשב" הוקם על-ידי מתנדבים, בזמן חירום עם תחילתה של מלחמת "חרבות ברזל". מטרתו של "מבצע הקשב" היא לחבר בין אנשים הזקוקים לסיוע נפשי כתוצאה מהשלכות המלחמה, לבין מטפלים המוכנים לסייע. על מנת להשתתף ב"מבצע הקשב" בתקן מטפל אני מאשר, מבין ומצהיר כדלקמן:

1.      אני מסכים להשתתף בפעילות "מבצע הקשב" מרצוני החופשי ועל דעת עצמי, ואני מודע לכך שלא חלה עלי כל חובה להשתתף "במבצע הקשב".

2.      ידוע לי כי פעילות "מבצע הקשב" מאורגנת על-ידי יזמיי וצוות "מבצע הקשב", שותפיהם ו/או מי מטעמם (להלן: "צוות מבצע הקשב"), בהתנדבות, וזאת על כל המשתמע מכך.

3.      אני מאשר, מצהיר ומבין כי השתתפותי ב"מבצע הקשב" הנה באחריותי המלאה והבלעדית, ובפרט בכל הנוגע לטיפולים שאעניק ככל שאעניק במסגרת "מבצע הקשב".

4.      הנני מצהיר כי לא תהיינה לי כל טענות מכל סוג כנגד צוות "מבצע הקשב", בכל הקשור להשתתפותי.

5.      ידוע לי כי על מנת להשתתף ב"במצבע הקשב" אני נדרש למסור פרטים ונתונים אישיים ומקצועיים לרבות, אך לא רק, שם, שם משפחה, מספר טלפון, דוא"ל, מידע בדבר ההכשרה שברשותי, הסמכתי, וכל מידע נוסף מקצועי או אישי. ידוע לי, כי איני מחויב לספק את המידע, וכל מידע שאמסור (לרבות מידע שיימסר במסגרת מילוי טופס ההשתתפות), יימסר לפי הסכמתי ורצוני להשתתף ב"מבצע הקשב".

6.      אני מאשר ומצהיר כי המידע שאמסור בטופס ההצטרפות ל"מבצע הקשב" הוא מידע מדויק, אמיתי ונכון, ובפרט בכל הנוגע לרקע והניסיון המקצועי שלי. ידוע לי כי צוות "מבצע הקשב" עתיד לעשות שימוש במידע זה על מנת לאתר מטופלים אשר פנו ל"מבצע הקשב" במטרה לקבל סיוע נפשי ואשר יכולים להתאים לסוג הטיפול אותו אני מציע.

7.      ידוע לי כי הפרטים והמידע המנויים לעיל ישמרו בסודיות ויאוחסנו על-ידי צוות "מבצע הקשב".

8.      אני מאשר כי הפרטים והמידע המנויים לעיל, כולם או חלקם, ימסרו למטופלים המשתתפים במסגרת "מבצע הקשב", וזאת גם אם לא תמצא לבסוף התאמה עם מטופל.

9.      ידוע לי כי צוות "מבצע הקשב" אינו מחויב ולא מתחייב להכניס אותי למאגר המטפלים במסגרת "מבצע הקשב", אינו מתחייב לאיתור מטופלים עבורי או למועד איתור המטופל (ככל שימצא) ולכל לוח זמנים קשיח.

10.    ידוע לי כי החיבור ביני לבין המטופל, נעשה בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של צוות "מבצע הקשב", ואין הצוות אחראי על עצם החיבור ו/או על תוצאותיו. החיבור עם המטופל יעשה (ככל שיעשה) בהתאם לצרכי ובקשות המטופלים אשר פנו ל"מבצע הקשב", וייתכנו אי התאמות בין הבקשות לבין ההתאמה בפועל.

11.    ידוע לי כי אין באפשרות צוות "מבצע הקשב" לאמת ולוודא את הנתונים הנמסרים על-ידי המטופלים כולם או חלקם, ואין הצוות אחראי על התאמה נכונה בין מטפל למטופל או על טיב הטיפול או משך הטיפול (ככל שתתבצע התאמה).

12.    ידוע לי כי המטופלים הפונים לסיוע "במבצע הקשב", הינם בעלי רקעים משתנים, ובעלי צרכים ונסיבות בריאותיות ונפשיות משתנות. בהתאם, אני מאשר כי האחריות לוודא את עצם התאמתי למתן טיפול למטופל שהופנה אלי והסכמה לקבלו כמטופל, מוטל עלי בלבד.

13.    ידוע לי כי צוות "מבצע הקשב", אינו פועל או דובר בשם המטופלים, ומטרתם הינה ביצוע ההתקשרות הראשונית בלבד.

14.    ידוע לי כי צוות "מבצע הקשב" אינו אחראי כלל לתוכן הטיפול ולתוצאותיו, או לכל נזק מכל סוג שייגרם (אם ייגרם) לי או למטופל, כתוצאה מההתקשרות עם המטופל וליחסי עם המטופל.

15.    ידוע לי כי צוות "מבצע הקשב" אינו מתחייב למתן כל תמורה כספית או אחרת בגין השתתפותי "במבצע הקשב", וכי כל תמורה בגין טיפול שינתן (ככל שינתן) תסוכם אל מול המטופל בלבד, מבלי שלצוות "מבצע הקשב" תהיה כל השפעה, מעורבות או אחריות לכך.

16.    ידוע לי כי אין ולא יהיו יחסי עבודה ביני לבין פרויקט וצוות "מבצע הקשב", וכי לא אחשב כעובד "מבצע הקשב" לכל דבר ועניין לרבות במקרה שיתקבל תשלום (ככל שיתקבל) כתוצאה מטיפול שינתן (ככל שינתן).

17.    ידוע לי כי צוות "מבצע הקשב", רשאי להפסיק את פעילות "מבצע הקשב" בכל שלב ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

על מנת לקבל פרטים נוספים או מענה לכל שאלה, ניתן ליצור קשר עם צוות "מבצע הקשב" באמצעות:

טלפון: שיראל הלוי – 055-6699-845 , אלעד אדלר - 052-531-1866

דוא"ל: שיראל הלוי – shirelish@gmail.com , אלעד אדלר - eladadler@gmail.com

 

 

* כל האמור לעיל מנוסח בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד.

bottom of page