top of page
תקנון וטופס הסכמה - משתתפים מטופלים "מבצע הקשב"

"מבצע הקשב" הוקם על-ידי מתנדבים, בזמן חירום עם תחילתה של מלחמת "חרבות ברזל". מטרתו של "מבצע הקשב" היא לחבר בין אנשים הזקוקים לסיוע נפשי כתוצאה מהשלכות המלחמה, לבין מטפלים המוכנים לסייע. על מנת להשתתף ב"מבצע הקשב" אני מאשר, מבין ומצהיר כדלקמן:

 • אני מאשר כי אני מעל גיל 18. 

 • אני מסכים להשתתף בפעילות "מבצע הקשב" מרצוני החופשי ועל דעת עצמי. אני מודע לכך שלא חלה עלי כל חובה להשתתף "במבצע הקשב", ואני רשאי להפסיק את השתתפותי בכל עת.

 • ידוע לי כי ההשתתפות ב"מבצע הקשב" הינה ללא עלות, וכי הפעילות מאורגנת על-ידי יזמיי וצוות "מבצע הקשב", שותפיהם ו/או מי מטעמם (להלן: "צוות מבצע הקשב"), בהתנדבות וזאת על כל המשתמע מכך.

 • אני מאשר, מצהיר ומבין כי השתתפותי ב"מבצע הקשב" הנה באחריותי המלאה והבלעדית. הנני מצהיר כי לא תהיינה לי כל טענות מכל סוג כנגד מארגני ויוזמי "מבצע הקשב", שותפיהם ו/או מי מטעמם בכל הקשור להשתתפותי.

 • ידוע לי כי צוות "מבצע הקשב" אינו מתחייב למתן הסיוע הנפשי ולמציאת מטפל, וכן אינו אחראי כלל לתוכן הטיפול ולתוצאותיו, או לכל נזק מכל סוג שייגרם (אם ייגרם) הנובע מההתקשרות עם המטפל, ליחסי עם המטפל, או למידת שביעות רצוני מהסיוע שינתן לי (ככל שינתן).  

 • ידוע לי כי צוות "מבצע הקשב" אינו מחויב ולא מתחייב למועד מציאת המטפל עבורי (ככל שימצא) ולכל לוח זמנים קשיח. 

 • ידוע לי כי החיבור ביני לבין המטפל, נעשה בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של צוות "מבצע הקשב", ואין הצוות אחראי על עצם החיבור ו/או על תוצאותיו. החיבור עם המטפל יעשה (ככל שיעשה) בהתאם לזמינות המטפלים "במבצע הקשב" וייתכנו אי התאמות בין הבקשות לבין ההתאמה בפועל. 

 • ידוע לי כי אין באפשרות צוות "מבצע הקשב" לאמת ולוודא את הנתונים הנמסרים על-ידי המטפלים כולם או חלקם, ואין הצוות אחראי על טיב הטיפול הניתן. 

 • ידוע לי כי המטפלים אשר לוקחים חלק "במבצע הקשב", הינם בעלי הכשרה משתנה, לרבות פסיכולוגים מוסמכים, מטפלים בעלי הכשרת עובד סוציאלי, מטפלים בריפוי ועיסוק, אומנות, הבעה, תקשורת ועוד. בהתאם, אני מאשר כי האחריות לוודא את הסמכת המטפל עמו אהיה בקשר במסגרת "מבצע הקשב", מוטלת עלי בלבד. 

 • ידוע לי כי על מנת להשתתף ב"במצבע הקשב" אדרש למסור פרטים ונתונים אישיים לרבות, אך לא רק, שם, שם משפחה, מספר טלפון, מגדר, וכן מידע בדבר הנסיבות האישיות המצריכות קבלת טיפול. ידוע לי, כי איני מחויב לספק מידע אישי, וכל מידע שאמסור (לרבות מידע שיימסר במסגרת מילוי טופס ההשתתפות), יימסר לפי הסכמתי ורצוני להשתתף במבצע הקשב.

 • ידוע לי כי הפרטים האישיים המנויים לעיל ישמרו בסודיות ויאוחסנו על-ידי צוות "מבצע הקשב". 

 • אני מאשר כי הפרטים האישיים המנויים לעיל, כולם או חלקם, ימסרו למטפלים המשתתפים במסגרת "מבצע הקשב", וזאת גם אם לא תמצא עבורי לבסוף התאמה עם מטפל. 

 • ידוע לי כי מארגני, יוזמי וצוות "מבצע הקשב", אינם פועלים או דוברים בשם המטפלים, ומטרתם הינה ביצוע ההתקשרות הראשונית בלבד. 

 • ידוע לי כי הסיוע שאקבל (ככל שאקבל) במסגרת "מבצע הקשב", אינו מהווה תחליף לקבלת טיפול ויעוץ רפואי ונפשי, ככל שזה נדרש בנסיבות העניין.

 • ידוע לי כי צוות "מבצע הקשב", רשאי להפסיק את פעילות "מבצע הקשב" בכל שלב ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי. 

 

על מנת לקבל פרטים נוספים או מענה לכל שאלה, ניתן ליצור קשר עם צוות "מבצע הקשב" באמצעות:

טלפון: 0525311866 - אלעד אדלר, 0556699845 - שיראל לוי.

דוא"ל: shirelish@gmail.com, eladadler@gmail.com.

 

* כל האמור לעיל מנוסח בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד. 

 

 

 

bottom of page